ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ២០១០

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ២០១០

ពេលវេលា: ថ្ងៃសៅរ៍ ទី​១០​ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១០​ ម៉ោង ៩ ព្រឹក - ៥ ល្ងាច
ទីកន្លែង: El Dorado Park, 7550 E. Spring Street, Long Beach, CA

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំមុនៗ
បុណ្យឆ្នាំ ២០០៩: ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ​ ២០០៩

បុណ្យឆ្នាំ ២០០៨: ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ​ ២០០៨