សូម​ស្វាគមន៏

សមាគមសសខ​ជាអ្នក​រៀបចំ​កម្មវិធី​ក្បួនដង្ហែ​ និង ពិធី​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ​នៅ​ទី​ក្រុង​ឡងប៊ិច ។​​ សសខ ចាប់ផ្ដើម​រៀបចំ​ពិធី​ចូលឆ្នាំខ្មែរ​ជា​ដំបូង​នៅ​ឆ្នាំ ២០០០ ។  កម្មវិធី​ក្បួនដង្ហែ​ចាប់ផ្ដើម​នៅឆ្នាំ ២០០៥ ដោយ​សមាគម Cambodian New Year Parade Association​ ។​ សសខ ក៏បានរួមបញ្ចូល​ជាមួយសមាគមនេះ​នៅឆ្នាំ ២០០៧ ហើយក៏បានបន្តរ​រៀបចំ​ក្បួនដង្ហែរឆ្នាំលើកទីបី នៅឆ្នាំ​២០០៧ ។

កម្មវិធី​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ ២០១០

ក្បួនដង្ហែរបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរលើកទី៦
ពេលវេលា: ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៤ ឆ្នាំ២០១០ ម៉ោង ៩:៣០ ព្រឹក- ៤:០០ ល្ងាច
ទិកន្លែង: ចាប់ពីផ្លូវ Anaheim St. និង Junipero Ave. ទៅដល់ Warren Ave.

ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ២០១០
ពេលវេលា: ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១០ ឆ្នាំ២០១០ ម៉ោង ១០:០០ ព្រឹក- ៥:០០ ល្ងាច
ទិកន្លែង: El Dorado Park, 7550 E. Spring Street, Long Beach, CA

Cambodian New Year Celebration 2019

Cambodian New Year Celebration 20189

When: Saturday, April 27, 2019 9am - 5pm
Where: El Dorado Park, 7550 E. Spring Street, Long Beach, CA

 

Programs:

Congratulation to new officers 2016-2018

From our last board of director meeting in June 2016, new officers have been elected. Congratulation to the new Cam-CC Executive Board of Directors for the term 2016-2018.

Cambodian New Year Parade and Celebration 2016 Finance Report

Below is the finance report for both Cambodian New Year Parade and Celebration events for 2016.

The Eleventh Annual Cambodian New Year Parade

The Eleventh Annual Cambodian New Year Parade is cancelled. Please check back next year for more information.

Cambodian New Year Parade Objectives

Cambodian New Year Celebration 2018

Cambodian New Year Celebration 2018

When: Saturday, April 21, 2018 9am - 5pm
Where: El Dorado Park, 7550 E. Spring Street, Long Beach, CA

 

Programs:

2016 CAMBODIAN NEW YEAR PARADE AND CELEBRATION IN LONG BEACH

2016 CAMBODIAN NEW YEAR PARADE AND CELEBRATION
IN LONG BEACH, CALIFORNIA

Long Beach, CA, January 4, 2016: The Cambodian Coordinating Council (Cam-CC) will be hosting its annual Cambodian New Year Parade on Sunday, April 10, 2016 in Cambodia Town District, Long Beach, California. The parade will start at 10:00 a.m- 12:00 noon on Anaheim Street at the Junipero Avenue intersection and end at MacArthur Park located between Warren Avenue and Mahanna Avenue on Anaheim Street.

រៀបចំ​មាតិកា